Fundacja "Akademia Biskupa Ignacego Krasickiego"

O Fundacji

Witamy na naszej stronie internetowej! Fundacja "Akademia Biskupa Ignacego Krasickiego" działa od roku 2010. Skąd obecność Biskupa Krasickiego w nazwie naszej Fundacji? Kiedy myśleliśmy o patronie fundacji, która będzie związana ze Skierniewicami i regionem łódzkim, ale ma też ambicje i plany, aby uczestniczyć w życiu kulturalnym, gospodarczym regionu i wspierać ważne projekty edukacyjne, to wybór był jednoznaczny. To Biskup Ignacy Krasicki był ostatnim z prymasów, który swój urząd sprawował ze Skierniewic. To właśnie w Skierniewicach powstawały jego słynne fraszki. To tutaj stworzył redagowaną przez siebie gazetę „Co tydzień”, poświęconą sprawom społecznym, rozwijaniu wiedzy, podnoszeniu kultury i budowaniu zaangażowania w pracę dla dobra Ojczyzny. Zatem - wprost idealny patron dla Fundacji, która swoje cele określiła poprzez: - wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację, kulturę i sztukę; - wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego rynku pracy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i regionu; - wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i biznesu realizującego postulaty społecznej odpowiedzialności; - rozwój postaw obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu. Dotychczas głównym obszarem działalności Fundacji pozostaje kultura i edukacja oraz wspieranie młodych talentów. Fundacja jest organizatorem Warsztatów Wokalnych HARMONIA - największej i najbardziej znanej inicjatywy muzycznej młodych w diecezji łowickiej. Współpracuje z Zespołem Czwartym, PARAGRAFEM 22 i wieloma artystami sceny muzyki chrześcijańskiej. Prowadzimy także zajęcia Chrześcijańskiej Akademii Śpiewu, wspierając rozwój talentów dzieci. Opiekujemy się skierniewickim odcinkiem Warszawskiej Drogi św. Jakuba Starszego, uczestniczymy także w Parlamencie Jakubowym. Fundacja jest solidnym i wiarygodnym partnerem, współdziałającym od lat z lokalnym samorządem, instytucjami kultury oraz organizacjami kościelnymi i mediami. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do kontaktu z Fundacją oraz do wspierania naszych działań!

Adres:
Mazowiecka 28G
96-100 Skierniewice

Tel.: 505014915
E-mail: fundacja@fundacjakrasicki.pl
NIP: 836-184-82-24

 • Adres WWW: fundacjakrasicki.pl
 • Adres korespondencyjny

  Fundacja "Akademia Biskupa Ignacego Krasickiego"
  Mazowiecka 28G
  96-100 Skierniewice

  Jak wesprzeć Fundację?

  Najprostszą formą wsparcia działań Fundacji jest przekazanie darowizny - finansowej lub rzeczowej.

  Z możliwości odliczenia dokonanej darowizny od podstawy obliczenia podatku dochodowego mogą korzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), którzy dokonają w danym roku podatkowym darowizny pieniężnej lub rzeczowej na rzecz Fundacji, będą mogli w rozliczeniu rocznym pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o kwotę tej darowizny, z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, ze zm.)

  Z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:
  9) darowizn przekazanych na cele:
  a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), którzy dokonają darowizny na rzecz Fundacji uzyskają korzyść w postaci możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej na rzecz Fundacji, w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w to z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

  Z art. 18 o podatku dochodowym od osób prawnych:
  1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:
  1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

  Darowizny finansowe na rzecz Fundacji "Akademia Biskupa Ignacego Krasickiego" przekazujemy bezpośrednio na rachunek (tytuł: darowizna na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego), prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze:
  92 1750 0012 0000 0000 3879 9126

  Dziękujemy za udzielane wsparcie!

  FORMULARZ KONTAKTOWY

   _____  __  __  _  _  __  __ 
   / ____|| \ \\/ // | \ / || \ \\/ // 
  / //---`'  \ ` // | \/ ||  \ ` // 
  \ \\___   | ||  | . . ||  | ||  
   \_____||  |_||  |_|\/|_||  |_||  
   `----`   `-`'  `-` `-`   `-`'